Vad är Numismatik?


Ordet numismatik kommer från det grekiska ordet "nomisma", vilket betyder "mynt". I latinet blir det "numisma".  Stammen i det grekiska ordet är nomismat- och till detta har lagts den vanliga ändelsen -ik, som vi känner från många andra begrepp såsom optik, matematik, fysik etc. Ändelsen får betydelsen av "läran eller vetenskapen om". Numismatik är alltså läran eller vetenskapen om mynt. Numismatiken omfattar även medaljer, ordnar, polletter och sedlar. De första mynten präglades i mindre asien, närmare bestämt ca 625 f.Kr. i Lydien. Metallen som användes var den i naturen naturligt förekommande legeringen "elektron" som är en blandning av guld och silver i en halt om ca 70-80% rent guld.


Vad är då ett mynt?
Frågan kan kännas trivial men kräver en närmre beskrivningen för det fortsatta resonemanget. Med mynt avses ett objekt, av metall, som framställts i syfte att användas som betalningsmedel. Myntet har en bild eller text, på ena eller båda sidorna, som berättar vem som ansvarar för det värde myntet representerar. I forna tider var det vanligt med sk. "värdemynt", vilket innebar att valören på myntet var detsamma som metallvärdet. Man kunde alltså lägga mynten på vågen och värdet var detsamma som det påtryckta, det gällde framför allt för guld och silvermynt, men även för kopparmynten i Sverige under en kortare period. Den andra typen av mynt var/är det sk kreditmyntet, dvs myntets värde garanteras av utgivande stat. Samtliga moderna mynt är kreditmynt och saknar helt ett inneboende värde i metallen, utan de är helt världelösa om staten inte garanterar dess påtryckta värde (valör).