Stiftelser


 • Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning: http://gunnarekstromsstiftelse.se/
  Stiftelses huvudsakliga ändamål är att upprätthålla en separat professur i numismatik och penninghistoria vid Stockholms universitet, att utdela stipendier till universitetsstuderande, samt att utdela bidrag till avgränsade forskningsprojekt. I undantagsfall kan även bidrag lämnas till förvärv av synnerligen märkliga föremål till Kungl. myntkabinettet.

  Gunnar Ekströms stiftelse är genom stödet till Stockholms universitet, till universitetsstuderande och till angelägna forskningsprojekt förutsättningen för en stor del av svensk numismatisk forskning. Stiftelsen är en av två stiftelser som årligen bidrar stort till den svenska numismatiska verksamheten.

  Ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda den 30 mars för att behandlas på vårmötet respektive 30 september för att behandlas på höstmötet. Ansökan är öppen för alla.


 • Sven Svensson Stiftelse för numismatik: http://svensvenssonsstiftelse.se/
  Sven Svenssons Stiftelse för numismatik har, utan inbördes rangordning, till ändamål att inköpa föremål som saknas i myntkabinettets samlingar, bidra till utgivande av publikationer, som kunna tjäna svensk numismatisk forskning, samt att stödja forskare på detta område.


  Sven Svenssons stiftelse är en viktig stödjande aktör inom svensk numismatik. Stiftelsen har under de senaste åren varit en av de viktigaste bidragsgivarna för inköp av föremål till Myntkabinettets samlingar. En annan funktion som sedan stiftelsens bildande under 60-talet blivit allt mer betydande, är stödet för utgivandet av forskningsresultat och andra numismatiska publikationer. Sven Svenssons stiftelse är en av två stiftelser som årligen bidrar stort till den svenska numismatiska verksamheten.

  Sista ansökningsdag är den 15 februari respektive 15 september.

 • Hildebrandska fonden: Heimdalsgatan 5, 113 28 STOCKHOLM, 0708-783510
  Utdelande av vetenskapliga pris till svenska forskare för förtjänstfulla publikationer eller andra vetenskapliga insatser, som falla inom sagda områden: nordisk arkeologi och medeltidsforskning inklusive urkundsutgivning samt numismatik.

 • Rut och Bengt Holméns stiftelse för numismatik: Eklandagatan 12, 412 55 Göteborg, 0705-927291
  Ändamålet är att stödja numismatik, numismatiskt forskning och forskning inom ekonomisk historia som ansluter till numismatik samt medverka till att sprida forskningsresultat genom att anordna minst en offentlig föreläsning om året i ett numismatiskt ämne i Göteborg eller dess omnejd samt lämna bidrag till skrifter och/eller forskning. Om möjligt äger numismatisk forskning som belyser förhållanden i Västsverige företräde. Samarbete kan ske med institutioner, föreningar, museer eller enskilda som kan gagna stiftelsens syften.